АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ

ВСЕРОССИЙСКИЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ ФОРУМ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНОВ

 https://roskazna.gov.ru/novosti-i-soobshheniya/novosti/1535584/